ماساژ سوئدی یک نوع ملایم ماساژ است که تمام بدن ماساژ میگیرد و برای این افراد مناسب است:
  • برای ماساژ دیدن جدید هستند.
  • تنش زیادی دارند .
  • به شدت حساس به لمس هستند.